Bel Mare Resort [in progress], Międzyzdroje
Banner Hintergrund

Vorschriften

Datum der Anreise
Datum der Abreise

Vorschriften

Wersja 1 z dnia 01.07.2019
 
Dyrekcja i Zarząd Apartamentów Bel Mare w Międzyzdrojach i obiekt Bel Mare Resort wysoko cenić będzie Państwa współpracę przy przestrzeganiu tego regulaminu. Ma on służyć zapewnieniu  spokojnego i bezpiecznego pobytu 
naszych Gości.
 
Informacje wstępne
 
Niniejsza strona zawiera regulamin mający zastosowanie do zawieranych poprzez Bel Mare Resort umów świadczenia usług z klientem, który po zawarciu umowy staje się gościem hotelu.
Za zawarcie umowy świadczenia usług rozumie się poprawnie zrealizowaną płatność przez klienta.
Przed zawarciem umowy świadczenia usług należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Usługi świadczone przez Bel Mare Resort to: 
Usługi noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe, internetowe, rekreacyjno-relaksacyjne, turystyczne.
 
 
Regulamin 
 
§1
1. Bel Mare Resort w Międzyzdrojach jest obiektem całorocznym i jest czynny 24h/dobę 7 dni w tygodniu.  
2. Apartament / pokój  wynajmowany jest na tzw. doby hotelowe. 
3. Doba Hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.                
 
§2
1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 19:00 w przeddzień upływu terminu pobytu. 
2. Obiekt  uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności Apartamentów.
3. Przedłużenie doby hotelowej Gość będzie zobowiązany do pokrycia połowy kosztów standardowej ceny za pełną dobę hotelową. Przedłużenie doby hotelowej powyżej 8 godzin traktowane jest jako wynajem Apartamentu na kolejną dobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem najmu Apartamentów, chyba, że Obiekt ustali z Gościem indywidualne warunki przedłużenia doby. 
 
§3
1. Gość nie może przekazywać Apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2. Osoby nie zarejestrowane w Obiekcie mogą przebywać w pokoju od godz. 09:00 do godz. 22:00. Po godzinie 22:00 istnieje obowiązek zarejestrowania dodatkowych osób przebywających z gośćmi w Apartamencie. Obowiązek zgłoszenia dodatkowej osoby spoczywa na Gościu, który wynajął Apartament. Zarejestrowanie dodatkowej osoby pociąga za sobą konieczność poniesienia przez Gościa kosztów z tym związanych, zgodnie z obowiązujący cennikiem usług. 
3. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Obiektowi lub innych Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Apartamentów w Bel Mare Resort.
 
§4
1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi Obiektowi niezwłoczną reakcję i naprawienie ewentualnych niedociągnięć czy błędów. 
2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
a. odpowiednie warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b. bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu chyba, że upoważnione do tego organy ścigania zażadają udostępnienia danych osób przebywających w Obiekcie
c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,
d. sprzątanie Apartamentu na życzenie i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa,
e. sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Obiekt  dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić Apartament lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 
§5
a) Na życzenia Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą oraz dodatkowymi atrakcjami pobytu,
b) przechowywanie bagażu; (Obiekt może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego),
c) zamawianie taksówek, rezerwacja biletów komunikacji, rezerwacja biletów na wydarzenia kulturalne – nie mamy takich usług,
d) przechowywanie przedmiotów wartościowych w recepcyjnym depozycie.
 
§6
1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 546 – 852 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej (np. poprzez ustalenia niniejszego regulaminu lub regulaminu parkingowego),
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu ewentualnej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu,
3. Rzeczy wartościowe powinny zostać umieszczone w sejfie lub zostać oddane na przechowanie w depozycie recepcyjnym, Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe nie pozostawione w sejfie lub depozycie recepcyjnym.
                                        
§7
1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, lub innego pojazdu należącego do gościa, jeśli pozostawiony został w innym miejscu niż parking strzeżony,
2. Zasady funkcjonowania strzeżonego parkingu hotelowego zostały określone w Regulaminie Parkingu. 
 
§8
1. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego,
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt nie może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Gość naruszający tą zasadę musi zostać najpierw uprzedzony o możliwych konsekwencjach dalszego zachowywania się w sposób niezgodny z regulaminem. 
                                      
§9
1. Każdorazowo opuszczając Apartament Gość powinien sprawdzić dokładne zatrzaśnięcie się drzwi wejściowych. Apartamenty otwierane są za pomocą kart magnetycznych programowanych 
i wydawanych w recepcji podczas procedury zameldowania. W przypadku utraty karty Gość proszony jest o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu w recepcji. Recepcja ma możliwość wyrobienia duplikatu karty magnetycznej i blokady utraconej karty. 
2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Apartamentach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących stałego wyposażenia Apartamentu.
 
§10
1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamencie będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji Obiekt przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.
 
§11
1. Obiekt dopuszcza pobyt zwierząt w Apartamencie hotelowym Gościa. Nie zezwala sie na wejście do restauracji czy na patio z towarzyszącym zwierzęciem.
 
§12 
1. Gość jest zobowiązany do należytego używania wyposażenia Apartamentów zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku zniszczeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem, gość ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczone i uszkodzone rzeczy i zobowiązany jest pokryć koszty naprawy bądź wymiany uszkodzonych/zniszczonych rzeczy w Apartamencie hotelowym.
2. Koszty uszkodzeń i zniszczeń w pokoju hotelowym będą wyceniane indywidualnie poprzez firmy zewnętrzne specjalizujące się w danym typie rzeczy uszkodzonych lub zniszczonych. 
 
 
Dziękujemy serdecznie za stosowanie się do postanowień  niniejszego regulaminu. 
 
W razie pytań i niejasności Recepcja jest do Państwa dyspozycji 24h/dobę. 
 
Życzymy miłego pobytu w naszym hotelu!
 
 
 
Zarząd i Dyrekcja
Apartamenty Bel Mare w Międzyzdrojach i Bel Mare Resort
 
 
 
 
 

Aufenthaltspakete   Planen Sie Ihre Reise  

Bursztynowa 1
72-500 Międzyzdroje, Polen

Newsletter

Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie über unsere Aktionen und Sonderangebote auf dem Laufenden.  
Visualisierungen können sich von dem tatsächlichen Zustand unterscheiden und sind rein illustrativ. Sie präsentieren ein Beispiel für die Anordnung der Räume im Gebäude und stellen kein Angebot im Sinne des BGB dar.
?>
mobile nav bg
auf der Karte sehen
Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie über unsere Aktionen und Sonderangebote auf dem Laufenden.  

Um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen, verwendet die Website Cookies, die im Browser gespeichert werden. Detaillierte Informationen zum Verwendungszweck und zur Möglichkeit, Cookie-Einstellungen zu ändern, befinden sich in den Datenschutzbestimmungen. Wenn Sie auf ALLE AKZEPTIEREN klicken, stimmen Sie der Verwendung von Technologien wie Cookies und der Verarbeitung Ihrer im Internet gesammelten persönlichen Daten wie IP-Adressen und Cookie-IDs durch [HOTELS MANAGEMENT PRESTIGE PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pawia 7/96, 05-500, Piaseczno] für Marketingzwecke zu (einschließlich automatisches Anpassen der Werbung an Ihre Interessen und die Vermessung deren Effektivität). Sie können die Cookie-Einstellungen in den Einstellungen ändern.

Datenschutzeinstellungen verwalten
Cookies, die erforderlich sind, damit die Website funktioniert

Cookies, die für den Betrieb der auf der Website verfügbaren Dienste erforderlich sind, und das Durchsuchen von Angeboten, das Vornehmen von Reservierungen und das Unterstützen von Sicherheitsmechanismen ermöglichen, unter anderem: Benutzerauthentifizierung und Erkennung von Missbrauch.

Analytische Cookies

Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise ermöglichen, wie der Benutzer die Website nutzt, um ihre Funktionsweise zu optimieren und sie an die Erwartungen des Benutzers anzupassen.

Marketing-Cookies

Cookies, mit denen der Benutzer Marketinginhalte anzeigen kann, die auf seine Vorlieben zugeschnitten sind, und welche die Versendung von Benachrichtigungen über Marketingangebote, die seinen Interessen entsprechen, ermöglichen, einschließlich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Website-Administrators und Dritter.

Ihre Einstellungen wurden noch nicht gespeichert